magyar   angol
 

Bejelentkezés
Joomla

WordPress

DrupalSiteUptime Web Site Monitoring Service

PayPal

Oldalunk cookie-kat ("sütiket") használ, de nem tárolnak sze- mélyes információkat. Honlapunkra látogatva Ön bele- egyezik a cookie-k használatába.
További részleteket itt.

Szerződési feltételek (ÁSZF)

1.0 A szolgáltatás tárgya, a Általános Szerződési Feltételek tartalma
1.1 Megrendelő ezen szerződésben foglaltak szerint megrendeli és igénybe veszi a szolgáltató által üzemeltetett www.alfabyte.hu weblapon igénybe vehető szolgáltatást. Szolgáltató vállalja, hogy megrendelésben meghatározott szolgáltatást biztosítja. A Szolgáltató érvényes árlistája megtalálható a Szolgáltató előbbi internetes honlapján.
1.2 A Megrendelő a szerződés aláírásával elfogadja a jelen szerződésben foglaltakat.
1.3 A szolgáltató a felhasználók személyes adatait harmadik személynek, a törvényi kötelezettségeket kivéve, ki nem adja, azonban a felhasználóknak értesítőket küldhet, mely reklámot is tartalmazhat.
1.4 A szabályzat el nem olvasása, figyelmetlen elolvasása, illetve meg nem értése, nem mentesít annak betartása, illetve szankcionálása alól. A szabályzatban leírtak be nem tartása a regisztrált felhasználó letiltását, illetve törlését vonhatja maga után.
1.5 A szolgáltató kijelenti, hogy a felhasználók által feltöltött tartalomért semmilyen felelősséget nem vállal. A tartalmakat nem ellenőrzi, valamint a tartalmak elérhetőségét nem garantálja. A feltöltött tartalomért a tárhely bérlője teljes büntetőjogi felelősséggel tartozik.

2.0 A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
2.1 A Szolgáltató köteles a megrendeléstől számított öt munkanapon belül biztosítani a megrendelt szolgáltatást.
2.2 A Szolgáltató jogosult a Megrendelőnek kiszámlázni az árlistában megadott díjakat. A számlázás a tárgyidőszak előtt történik. Számlázási időszak minimum 1 év.
2.3 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 naptári nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatnia kell a Megrendelőt e-mail-ben. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.
2.4 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő az alábbi előírásokat megszegi.
2.4.1 Tilos a Szolgáltató WEB tárterületén, a fenti honlapon törvénybe vagy jó erkölcsbe, illetve a közízlésbe ütköző, vagy a szerzői jogokat sértő anyagok bármilyen módon történő elhelyezése.
2.4.2 Tilos a WEB tárterületen, a fenti honlapon programkód elhelyezése, különösen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas a rendszeren való futtatásra.
2.4.3 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása a honlap igénybevételével.
2.4.4 Általában tilos az Internet Etikai Kódex-ének megsértése.
2.5 A Szolgáltató óvja a Megrendelő által a Szolgáltató honlapján elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, hirdetésekért, sem azok elvesztéséből származó károkért.
2.6 A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásában szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a jogszabályban foglalt adatszolgáltatási kötelezettség, valamint megrendelő ilyen irányú megbízásának, megrendelésének teljesítése (pl. reklámcélú hirdetés).

3.0 A Megrendelő jogai és kötelezettségei
3.1 A Megrendelő jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére. Annak a napnak a díját (a éves díj egy napra eső hányadát), amelyen a szolgáltatás a Szolgáltató hibája miatt előzetes bejelentés nélkül két óránál hosszabb ideig szünetel, a Szolgáltató visszatéríti a Megrendelőnek. Ezen felül a Szolgáltató a fentiekből származó káráért felelősséget nem vállal.
3.2 A Megrendelő köteles a szolgáltatások igénybevételéhez saját és szükséges felhasználói feltételeket biztosítani.
3.3 A Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért a Megrendelő felelősséggel tartozik.
3.4 A Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért a Megrendelő felel.
3.5 A Megrendelő köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat kifizetni. A díj a tárgyidőszak kezdete előtt kiegyenlítendő. A Megrendelő elfogadja, hogy sikeres rendelés után 15 napon belül a számla ellenértékét kiegyenlíti. Amennyiben a tartozás meghaladja a 15 napot a tárhely hozzáférését korlátozzuk. A Szolgáltató az eltelt 15 nap után még 30 napig tárolja az adatokat a ki nem fizetett tárhelyen. Ha ez idő alatt sem szűnik meg a tartozás akkor a tárhely véglegesen törlődik.

4.0 A szerződés hatálya
4.1 A Szolgáltató a jelen Szerződésben szabályozott szolgáltatásokat a megrendelőben foglalt ideig nyújtja (min. 1 év) a Megrendelő számára
4.2 A szerződést a Megrendelő bármikor felmondhatja, azonban a hátralevő díjat elveszíti.
4.3 Mindkét fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen szerződést megszegi.

5.0Egyebek
5.1 A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések esetében a hatályos Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
5.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.
5.3 Ha a jelen szerződés bármely pontja érvényét vesztené, attól a szerződés egésze még nem válik érvénytelenné. Az érvénytelen rész helyébe a vonatkozó jogszabály rendelkezése lép.
5.4 A megrendelő elfogadja és betartja az adatszolgáltatási kötelezettséget.
5.5 Az Adatvédelmi nyilatkozatot elolvastam és elfogadom!