Felhasználó: Vendég Belépés

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek

1. Az Általános Szerződési feltételek

1.1. Az ÁSZF rendszere

1.1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatás nyújtására (a továbbiakban: ÁSZF).

1.2. Az ÁSZF hatálya

1.2.1. Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató által nyújtott Internetes Szolgáltatásokra kötött Előfizetői Szerződésekre, valamint az Előfizetői Szerződések alapján nyújtott elektronikus szolgáltatásnak nem minősülő Kiegészítő Szolgáltatásokra terjed ki.

2. Szolgáltató adatai

 • Neve: Ferenczné Sándor Andrea E.V.
 • Székhelye: 2613 Rád, Liget utca 20.
 • Adószáma: 68504528-1-33
 • Cégjegyzékszáma: 68504528-6311-231-13
 • Bank neve: Raiffeisen Bank
 • Bankszámlaszáma: 12026001-00243415-00100004

3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások

3.1. Elektronikus hírközlési Alapszolgáltatások

3.1.1. A Szolgáltató által nyújtott Internetes alapszolgáltatások:

 • Domain szolgáltatás
 • Tárhely szolgáltatás
 • Weboldal tervezés, programozás
3.2. Tárhely szolgáltatás

3.2.1. Bármely szolgáltatás, ahol Szolgáltató lehetővé teszi, hogy Előfizető vagy Előfizető honlapján keresztül az Internet felhasználói adatokat töltsenek fel a szerverre, tehát bármilyen módon olyan adatok kerülnek fel a szerverre, amit nem a szolgáltató tölt fel rá, Tárhely szolgáltatásnak minősül. Ilyen például a webhosting szolgáltatás, e-mail vagy adatbázis tárhely és VPS szerver szolgáltatás is.

3.2.2. A Tárhely szolgáltatás kizárólag az Előfizető által a szerverre feltöltött honlapok, adatok és programok Internet kapcsolatát, Internet felé továbbítását biztosítja az Internet felhasználói számára, nem tartalmaz semmilyen egyéb szolgáltatást.

3.2.3. A tárhely szolgáltatás keretében Előfizető önmaga köteles gondoskodni a szolgáltatás keretében biztosított szerver tárterületen elhelyezendő weboldalak és egyéb tartalmak elkészítéséről és szerverre történő feltöltéséről, valamint a feltöltött tartalmak mentéséről, ehhez Szolgáltató jelen szerződés keretében sem szoftver-, sem hardvereszközt nem bocsát előfizető rendelkezésére.

3.2.4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy jogilag teljes mértékben felelős a tárhely szolgáltatásra telepített szoftverek jogtisztaságáért, Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a szoftverek jogtalan felhasználását illetően még akkor sem, ha egyes szoftverek telepítésénél Szolgáltató segítséget nyújt, vagy használatát javasolja.

3.3. Osztott tárhely szolgáltatás

3.3.1. Az alfabyte.hu oldalon feltüntetett Tárhely Csomagok olyan speciális tárhely szolgáltatásokat tartalmaznak, ahol a Szolgáltató egy szerver erőforrásait osztja el megrendelői között. Ez az osztott tárhely szolgáltatás vagy más néven webhosting szolgáltatás.

3.3.2. Osztott tárhely szolgáltatás esetében a Megrendelő a rendelkezésére bocsátott erőforrásokat több más megrendelővel együttesen használja, így ezekhez az erőforrásokhoz teljes egészében csak akkor fér hozzá, ha azt más nem használja. Ilyen erőforrás például a processzor, a merevlemez, memória vagy a hálózati kapcsolat.

3.3.3. Osztott tárhely szolgáltatás alkalmas bármely webes tartalom kiszolgálására, de jelen szerződés keretében elsődlegesen weboldalak kiszolgálására használható. Egyéb más felhasználása is lehetséges, de kizárólag a Szolgáltatóval történt előzetes egyeztetés után. Nem használható weboldalak forgalmi jellemzőitől jelentősen eltérő tartalom kiszolgálására, például játék szerver, cache szerver, dedikált adatbázis szerver üzemeltetésére.

3.4. Domain szolgáltatás

3.4.1. Szolgáltató domain szolgáltatás értékesítését viszont eladóként végzi. A domain regisztrációt és minden domain tevékenységgel kapcsolatos tevékenységet magyarországi és külföldi domain regisztrátorokon keresztül végez.

3.4.2. A domain szolgáltatás regisztrációs és fenntartási árait a alfabyte.hu oldal tartalmazza. Mivel egyéb költségeinek (újra regisztráció, visszakapcsolás, korlátozás feloldás, átírás, tiltás stb.) ára gyakran változik, függ a nemzetközi regisztrációs díjaktól, ezért ezeket Szolgáltató minden esetben egyedileg, a regisztrátorok árai alapján állapítja meg.

3.4.3. Szolgáltató a domain szolgáltatást kizárólag a regisztrációs díj beérkezését követően indítja el, nem a megrendelés feladásakor. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a domain regisztrációs díj megérkezését követően a regisztrációs folyamatnak átfutási ideje van, amely függ a megrendelt domain névtől, és egyes esetekben a Megrendelő beavatkozását is igényli (például: .com domain átregisztrálása/transfer).

3.4.4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató hatáskörén kívül álló okok miatt a domain szolgáltatás elindítása elhúzódhat, és egyes esetekben meg is hiúsulhat, ezért a Szolgáltató nem felelős semmilyen módon. Ilyen esetben Megrendelő kizárólag a domain szolgáltatásra befizetett összeget kérheti vissza abban az esetben ha a Szolgáltató jelezte, a domain szolgáltatást nem tudja elindítani.

3.4.5. Egyes esetekben a szolgáltatás nyújtását egy elbírálási folyamat előzi meg, (például prioritásos .hu domain név regisztráció). Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja mind a Szolgáltató mind pedig a Szolgáltató hatáskörén kívül működő szervezetek döntését (például Internet Szolgáltatók Tanácsa) az elbírálási folyamat végén. A döntés megkérdőjelezhetetlenként fogadja el, különös tekintettel arra az esetre, ha a domain szolgáltatás elutasításra került, vagy nem prioritásos megrendelésként él tovább.

3.4.6. Szolgáltató semmilyen felelősséggel vagy kártérítéssel nem tartozik a domain szolgáltatás nyújtásából, a szolgáltatás nyújtásának késedelméből vagy teljes elmaradásából eredő károkért, és felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a domain szolgáltatás sok tényezőtől függ, ne építsen rá kritikus üzleti folyamatokat amíg a regisztráció véglegesen be nem fejeződött!

3.4.7. Egyes domain végződések (például .hu) esetén Megrendelő a Szolgáltató által kért dokumentumokat köteles hiánytalanul kitölteni, eredeti aláírással, és ha jelezve van, tanúkkal ellátni, majd elektronikus levélben szkennelve (JPG vagy PDF formátumban) elküldeni. Szolgáltató ezek nélkül a domain szolgáltatást nem tudja elindítani.

3.4.8. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a domain hosszabbítási eljárás csak a beérkezett ellenérték lekönyvelése után indúl el. Amennyiben a lekönyvelés men történik meg a domain lejárati idő elött úgy a domain törlési folyamat alá kerül mely megszüntetése plusz költséggel jár. Ez a költség függ a nemzetközi regisztrációs díjaktól, ezért ezeket Szolgáltató minden esetben egyedileg, a regisztrátorok árai alapján állapítja meg.

3.5. Kiegészítő szolgáltatások

3.5.1. Az ingyenes kiegészítő szolgáltatások, kiemelten ide tartoznak a nem a Szolgáltató által fejlesztett szoftverek (például: weboldal készítő szoftver, SSL titkosítás, webmail felület, ISPConfig adminisztrátori felület) működéséből vagy használatából adódó károkért Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik, még abban az esetben sem, ha a károkat bizonyíthatóan ezen szoftverek okozták. Az ingyenes szoftvereket és szolgáltatásokat Megrendelő a saját felelősségére használja olyan formában, ahogyan azokat Szolgáltató a szervereire telepítette. Ezek módosítását vagy javítását Szolgáltató nem vállalja, nem feladata. Megrendelő köteles tudomásul venni, hogy az ingyenes szoftvereket Szolgáltató rendszeresen frissíti, így az ezekkel készített weboldal vagy bármilyen konfiguráció frissítésre szorulhat, mely frissítés a Megrendelő feladata.

3.6. Viszonteladói tárhely

3.6.1. Szolgáltató honlapján keresztül viszonteladói tárhely csomagokat is értékesít. A viszonteladói tárhely egy speciális osztott tárhely szoláltatás, melynek alapjait a 3.3 pont írja le, így az ott megfogalmazottak is érvényesek rá.

3.6.2. A Viszonteladói tárhely megrendelésével Szolgáltató hozzáférést biztosít Előfizetőnek a szerverek adminisztrátori felületén egyes adminisztrációs funkciókhoz.

3.6.3. Az adminisztrátori hozzáféréssel Előfizető a 3.3 pontban meghatározott tárhelyeket hozhat létre, és tovább értékesítheti azokat saját megrendelőinek.

3.6.4. A viszonteladói tárhellyel kapcsolatban szolgáltató a továbbértékesített tárhely tulajdonosainak (Előfizető ügyfeleinek) semmilyen támogatást nem ad, azokkal üzleti kapcsolatban nem áll. Minden támogatás, számla kiállítás, reklám, és egyéb a viszonteladói tevékenység az Előfizető kizárólagos feladata.

3.6.5. Előfizető a viszonteladói tárhely megrendelésével vállalja, hogy ügyfelei betartják jelen szerződésben foglaltakat, különös tekintettel az osztott tárhely erőforrásainak használatára, és a szerver túlterhelésére vonatkozó előírásokat.

3.6.6. Előfizető tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha valamelyik ügyfele megszegi jelen szerződésben foglaltakat, akkor Szolgáltató az ügyfél tárhely szolgáltatását a szerződés 7.3 pont alapján korlátozhatja.

3.6.7. Előfizető tudomásul veszi, hogy viszonteladói tárhelyen használt ingyenes szoftverek használatát a Szolgáltató bármikor megszüntetheti vagy fizetőssé teheti. Erről az intézkedésről köteles Megrendelőt 8 nappal korábban értesíteni.

4. Az előfizetői szerződés

4.1. Igénybejelentés

4.1.1. Megrendelő az igénybe venni kívánt Szolgáltatásokat kizárólag Szolgáltató honlapján alfabyte.hu rendelheti meg.

4.1.2. Az Megrendelő felel az általa megadott kapcsolattartói adatokért és azok hitelességéért, egyúttal elfogadja, hogy a Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos adatokról, hosszabbításokról információkat kizárólag a Megrendelő az alfabyte.hu oldalán megadott e-mail címére küld értesítéseket. Megrendelő köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 8 napon belül a Szolgáltatónak e-mailben bejelenteni, vagy az alfabyte.hu weboldalon a felhasználói fiókjában megváltoztatni. A bejelentés elmaradásából származott esetleges károkért a Megrendelőt terheli a felelősség.

4.2. Az Előfizetői Szerződés megkötése

4.2.1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató indokolás nélkül jogosult az Előfizetői Szerződés megkötését megtagadni, így különösen abban az esetben, ha Igénylőnek Szolgáltató felé bármely jogviszony alapján fennálló esedékes díjtartozása van.

4.2.2. Előfizető a megrendelését a regisztrációt követően jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadásával, valamint a szolgáltatás megrendeléséhez szükséges adatok megadásával teheti meg. A rendelés elküldését megelőzően az Előfizetőnek módja van az elküldendő megrendelést áttekinteni, az ajánlat a megrendelés véglegesítésekor kerül elküldésre Szolgáltató felé.

4.2.3. Minden új webtárhely rendelés 15 napos ingyenes használattal rendelkezik, ez idő alatt a Megrendelő ellenőrizheti a webtárhely és a szolgáltatás minőségét. A megrendelt szolgáltatás a Megrendelő számára minden szempontból megfelelő és 15 napon belül átutalja annak ellenértékét úgy a szerződés létrejön és hatályba lép. Amennyiben a megrendelt új szolgáltatás ellenértéke 15 nap elteltével sem érkezik meg úgy azt a Szolgáltató tárgytalanak tekinti, és törli 3 napon belül a megrendelt webtárhelyet. A törlésből származó kártokért a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelőséget!

4.2.4. A már meglévő tárhely lejárta elött a Szolgáltató emailben értesíti a megrendelőt a lejárat pontos idejéről valamint a hosszabbítás lehetőségeiről. Amennyiben a Megrendelő nem hosszabbítja meg a webtárhely fenntartási idejét a lejárati időpontot megelőzően, úgy a webtárhely automatikusan felfüggesztésre kerül! A webtárhelyet a szerződés lejárta után a szolgáltató még 3 napig fenntartja, majd véglegesen törli. A törlésből származó kártokért a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelőséget!

4.3. Az Előfizetői Szerződés hatálya

4.3.1. A Szolgáltató a jelen Szerződésben szabályozott szolgáltatásokat határozott időre köti (minden esetben 1 év).

4.3.2. A szerződést a Megrendelő bármikor felmondhatja, azonban díjvisszafizetésre nem jogosult!

4.3.4. Mindkét fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen szerződést megszegi.

5. A Szolgáltatás minősége

5.1. A Szolgáltatás rendelkezésre állása

5.1.1. Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatás rendelkezésre állása éves minimum 99%.

5.1.2. A rendelkezésre állási idő az adott Szolgáltatásra vonatkozó teljes éves üzemidő és az egy évre vonatkozó összes kiesési idő hányadosa, százalékban kifejezve. A rendelkezésre állás csak teljes naptári évre vonatkozik, töredék évre nem.

5.1.3. A Megrendelő jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére. Annak a napnak a díját (a éves díj egy napra eső hányadát), amelyen a szolgáltatás a Szolgáltató hibája miatt előzetes bejelentés nélkül 12 óránál hosszabb ideig szünetel, a Szolgáltató visszatéríti a Megrendelőnek. Ezen felül a Szolgáltató a fentiekből származó káráért felelősséget nem vállal.

6. Az előfizető szerződés módosítása

6.1. ÁSZF Szolgáltató általi módosítása

6.1.1. Figyelembe véve az Előfizetői Szerződések tömegesen megkötött jellegét, Szolgáltató a szolgáltatási környezet feltételeinek változására tekintettel csak úgy tudja vállalni a Szolgáltatások nyújtását, ha fenntartja magának az ÁSZF egyoldalú, Előfizető előzetes értesítését követően hatályos módosítását (beleértve a díjcsomagok igénybevételi feltételei és a Szolgáltatási Díj megváltoztatását is).

6.1.2. Szolgáltató az egyoldalú módosításra abban az esetben jogosult, ha erről az Előfizetőt a módosítás hatályba lépése előtt legalább 5 nappal előre, Előfizető által megadott e-mail-es kapcsolattartói címen értesítette.

7. Szolgáltatások korlátozása és szüneteltetése

7.1. Szünetelés előfizető kezdeményezésére

7.1.1. Előfizető a szolgáltatás szüneteltetését nem kezdeményezheti.

7.2. Szünetelés egyéb okból

7.2.1. A Szolgáltatás szünetelésére az alábbi okok miatt kerülhet sor:

 • Az előre bejelentett karbantartás
 • Vis Maior Esemény
 • a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelmében
 • Tőlünk független de a szolgáltatás folyamatának szerves részét képező harmadik fél kérésére. (pl: Szervertermet üzemeltető cég)
7.3. Korlátozás

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, az információhoz való hozzájutást nem biztosítani, az információt eltávolítani vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

 • az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató szervereinek, hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen ha indokolatlanul nagy terheléssel veszélyezteti más szolgáltatások működését, vagy ha az Előfizető a Hálózati Etikai Alapelveket megsérti.
 • az Előfizető a Szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére tovább értékesíti, ingyenesen átengedi, vagy a szolgáltatáson olyan tartalmat tesz közzé, amely nem a szolgáltatás megrendelésekor megadott megrendelői adatokhoz kapcsolódik, tehát viszonteladást vagy tovább értékesítést valósít meg (kivéve Viszonteladói tárhely).
 • Előfizetőnek határidőn túli díjtartozása van.
 • Szolgáltatót a korlátozásra jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi.
 • A Web tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat, védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok helyez el.
 • A Web tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra
 • SPAM levelek küldése az Interneten (kéretlen üzleti ill. reklámcélú e-mail -ek) illetve ezen levelekre válasz fogadása, amellyel akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató más szolgáltatásainak működését. Ide tartoznak az ingyenesen feltelepíthető szoftverek vagy pluginek* (*Egy adott szoftverbe vagy hardverbe opcionálisan beépíthető, annak képességeit bővítő vagy módosító kiegészítő modul.) hibáit kihasználva küldött SPAM levelek is.
 • Nem futtathat bit torrent alkalmazásokat vagy klienst. Nem vehet részt bármiféle fájl cserélő tevékenységben.

Nem futtathatja az alábbi oldalakat, tartalmakat, programokat, alkalmazásokat:

 • „Phising” oldalakat, Videómegosztó ("youtube-féle") weboldalt, Ingyenes játékmegosztó oldalakat
 • Topsites, aukciós oldalak, IRC Szkriptek/Bots, Proxy SSzkriptek/Anonymizers, Kalóz Szoftverek/Warezok
 • Image Hosting Scripts (pl: Photobucket vagy Tinypic), AutoSurf/PTC/PTS/PPC oldalak, IP Scanners
 • Bruteforce Programok/Szkriptek/Alkalmazások, Online-channel alkalmazásokat, kép-, videó-, hangközvetítést (Online tv, rádió)
 • Spam szkriptek, mail bombers, Banner Kiszolgálók (kereskedelmi jellegű banner kiszolgálók)
 • Közösségi oldalak, különös tekintettel az ingyenes regisztrációval rendelkezőkre, File Dump/Mirror Scripts (rapidsharehez hasonló)
 • Kereskedelmi jellegű audio streaming, Zálog/Bank kötvény oldalak, programok, High-Yield Interest Programok (HYIP) vagy kapcsolódó oldalak
 • Befektetési oldalak (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
 • Bármilyen jogvédett tartalom használata, engedély nélkül, Prime Banks Programok, Lottó oldalak, MUDs/RPGs/PPBGs
 • Gyűlöletkeltő/Rasszista tartalmak, Hackereknek szóló oldalak, programok, tartalmak, Közerkölcsbe ütköző, illetve pornó oldalakat
 • Illegális oldal népszerűsítési tevékenységek, Fórumok, amelyek linkeket, tartalmakat, írásokat tartalmaznak hacker oldalaktról tartalmakról
 • Tisztességtelen oldalak (Melyek a következő oldalon jelen vannak: aa419.org & escrowfraud.com), Mailer Pro
 • Nem futtathat játék szervereket. (pl counter stritke)

7.3.2. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a korlátozást haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzést követő 48 órán belül megszüntesse, ha az Előfizető a korlátozás okát megszünteti vagy a korlátozás okának megszüntetéséről Előfizető hitelt érdemlő módon értesíti a Szolgáltatót, vagy ha a korlátozást elrendelő jogszabály vagy hatóság ekként rendelkezik. Szolgáltató a korlátozás megszüntetéséért jogosult a 3 000 Ft visszakapcsolási díjat felszámítani.

7.3.3. A korlátozás időtartamára az Előfizetőt díjjóváírás nem illeti meg. Amennyiben az Előfizető számlatartozása tartósnak bizonyul, vagy eléri az 5 000 Ft-ot, úgy a Szolgáltatót a Ptk. 429. §-ában írt zálogjog illeti meg. Melyet felold a tartozás rendezése után.

8. Az előfizetői szerződés megszűnése

8.1. Megszűnés esetei

8.1.1. Az Előfizetői Szerződés megszűnik:

 • A Szolgáltató a jelen Szerződésben szabályozott szolgáltatásokat a szerződésben foglaltak szerint határozott ideig 1 év-ig nyújtja a Megrendelő számára
 • A szerződést a Megrendelő bármikor felmondhatja, azonban a hátralevő időszakra díjjóváírás nem illeti meg.
 • Mindkét fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen szerződést megszegi.

9. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

9.1. Kötelezettségek

9.1.1. Előfizető köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatás Azonosítóhoz (felhasználónév/jelszó) illetéktelenek ne juthassanak hozzá. Amennyiben Előfizető tudomására jut, hogy a Szolgáltatás Azonosító Előfizető engedélye nélkül illetéktelen személy használja, köteles Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. Előfizető a Szolgáltatás Azonosító használatáért teljes felelősséggel tartozik. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás rajta kívül álló, harmadik személy általi igénybevételéért teljes felelősséggel tartozik (függetlenül attól, hogy a használat jogosult vagy jogosulatlan volt-e), s az ilyen használat esetén is a díjfizetési kötelezettség az Előfizetőt terheli. A Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért a Megrendelő felel.

9.1.2. A Megrendelő köteles az igénybe vett szolgáltatásokért az ár listában megadott díjat kifizetni. A díj a tárgyidőszak kezdete előtt kiegyenlítendő. A Megrendelő elfogadja, hogy sikeres rendelés után 15 napon belül a számla ellenértékét kiegyenlíti. Amennyiben a tartozás meghaladja a 15 napot a tárhely hozzáférését korlátozzuk. A Szolgáltató az eltelt 15 nap után még 3 napig tárolja az adatokat a ki nem fizetett tárhelyen. Ha ez idő alatt sem szűnik meg a tartozás akkor a tárhely véglegesen törlődik.

9.1.3. A Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírás szerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért a Megrendelő felelősséggel tartozik.

9.1.4. Az Előfizető által használt tárhely és tartalmának (fájlok, levelek stb.) mentése az Előfizető feladata. Bármiféle okból bekövetkező adatvesztésért a Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.

9.1.5. A Megrendelő köteles a szolgáltatások igénybevételéhez saját és szükséges felhasználói feltételeket biztosítani.

9.1.6. Előfizető köteles a kiállított és elfogadott számla vagy díjbekérő számla alapján a Díjszabásban foglaltak szerint kiszámított Szolgáltatási Díjat a számlán megjelölt fizetési határidőn belül megfizetni.

9.1.7. Szolgáltató jogosult a számlát vagy díjbekérő számlát on-line kiállítani Interneten elérhető weboldalon keresztül. A számla vagy díjbekérő számla létrejöttéről Megrendelőt elektronikus levélben értesíti, és lehetőséget biztosít a létrejött dokumentum on-line megtekintésére, letöltésére.

9.1.8. Amennyiben Előfizető a megrendelt szolgáltatásról nem kapja kézhez a számlát vagy díjbekérő számlát, köteles azt a Szolgáltatónak haladéktalanul jelezni, ennek elmulasztása esetén Szolgáltató úgy tekinti, hogy Előfizető a számlát kézhez kapta. Szolgáltató Előfizető bejelentése alapján számlamásolatot küld Előfizetőnek. A számla megfizetésének kötelezettségét és határidejét a kézhez nem vétel bejelentése vagy ennek elmulasztása nem érinti.

9.1.9. Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltatás megfizetésének időpontja a Szolgáltató saját rendszerében történő jóváírás időpontja, és nem az az időpont amikor a szolgáltatási díj a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik. Szoláltató vállalja, hogy a két időpont között maximum 5 munkanap telhet el.

10. Szolgáltató kötelezettségei

10.1. kötelezettségek

10.1.1. A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

10.1.2. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől és befizetéstől számított 8 munkanapon belül biztosítani.

10.1.3. A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez, kivéve harmadik fél oldali rendszerhez. Szolgáltató programozási, weblaptervezési szolgáltatást nem biztosít, a tárhelyen a weboldal kialakítása az Előfizető feladata.

10.1.4. A Szolgáltató jogosult az érvényes ár listában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

10.2. Vitarendezés

10.2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott egyéb kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok (így különösen a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet) továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

10.2.2. Jogvita esetén a felek alávetik magukat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület vagy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mediációs és Jogi Koordinációs Osztály kizárólagos döntésének.

10.2.3. Az ISzT által támogatott hálózatbiztonsági irányelveket () az Előfizető magára kötelező érvénnyel fogadja el, ezen irányelvek megsértése esetén a szolgáltatás korlátozható, felfüggeszthető, szüneteltethető, ill. a megsértés azonnali felmondási ok is.

10.2.4. Szolgáltató az alfabyte.hu weboldalain lévő esetleges elírásokért, hibákért felelősséget nem vállal.

10.3. Ügyfélszolgálat

10.3.1. Szolgáltató az Előfizető nyilatkozatainak, bejelentéseinek, és panaszainak intézésére, valamint a hibabejelentéseket fogadására on-line ügyfélszolgálatot működtet (a továbbiakban: ügyfélszolgálat).

10.3.2. Szolgáltató ügyfélszolgálata telefonon keresztül, on-line, vagy e-mail-ben vehető igénybe.

10.3.3. Az ügyfélszolgálat elérhetősége:

10.3.4. Az telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon 9:00 – 17:00 óráig vehető igénybe. Egyéb időszakban a Szolgáltató telefonos technikai és műszaki jellegű támogatást nem nyújt, ha erről az Előfizetői Szerződés másként nem rendelkezik. Egyéb kérdések esetében az ügyfélszolgálat elérhetőségét e-mailen és online biztosítja.

10.3.5. Szolgáltatóhoz beérkezett bejelentéseket és panaszokat 30 munkanapon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről Előfizetőt haladéktalanul, de legfeljebb a bejelentés kézhezvételét követő 30 munkanapon belül értesíti.

10.3.6. Amennyiben a hibavizsgálat szerint a hiba nem Szolgáltató érdekkörében merült fel, úgy a téves hibabejelentés miatt a Szolgáltatónál keletkezett költségeket a Szolgáltató jogosult Előfizető felé kiszámlázni.

11. Vis major

11.1.1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

11.1.2. Nem minősül Vis majornak az a fajta hacker támadás, SPAM küldés, amely az Előfizető gondatlanságára vezethető vissza (pl. gyenge jelszó, frissítések elmulasztása, belépési adatok gondatlan tárolása) és a Szolgáltató vagy egyéb hivatalos szerv felszólítására sem végezte el a szükséges megelőzési intézkedéseket, holott tudatában volt a lehetséges veszélyeknek.

11.2.3. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre.

11.2.4. Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja az egy hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.